دستگاه الکساندرایت

دستگاه لیزر الکساندرایت از کریستال الکساندریت به عنوان منبع لیزر استفاده می کند. دستگاه لیزر الکساندرایت نیز مانند دستگاه دایود طول موج خاصی دارد و با طول موج 755 نانومتر اشعه لیزر را منتشر و ساطع می کند. نور دستگاه لیزر الکساندرایت قرمز رنگ است.

نحوه کارکرد لیزر الکساندر

طول موج منتشر شده توسط دستگاه الکساندرایت به انرژی گرمایی تبدیل می شود و به نقطه ایی خاص اصابت می کند. این در حالی است که دستگاه لیزر الکساندرایت با روند فوتوترمولیسیس کار می کند به این معنی که از نور به عنوان گرما استفاده می کند تا ناحیه ایی انتخابی را مورد اصابت قرار دهد.

دستگاه لیزر الکساندرایت نیز مانند دستگاه دایود به طور دقیق ناحیه انتخابی را که بافتی آسیب دیده دارد مورد هدف قرار می دهد بدون اینکه به اطراف آن ناحیه آسیبی وارد کند.